Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Το Κλινικό Εργαστήριο Chem-Lab (Μικροβιολογικά, Αιματολογικά, Βιοχημικά Εργαστήρια) Ltd (στο εξής «Τα Εργαστήρια»), πιστό πάντοτε στην προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εναρμονίζεται και εφαρμόζει πλήρως τη νέα οδηγία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ισχύουσα Νοµοθεσία και Πρότυπα

Σύµφωνα µε τους Περί Επεξεργασίας ΔεδοµένωνΠροσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµους του 2001-2012 και µε το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων 2018 Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, τα Εργαστήρια µε αριθµό εγγραφής εταιρείας ΗΕ14155 και καταχωρηµένη διεύθυνση Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 2ος όροφος, γραφείο 203, 1066 Λευκωσία, Κύπρος, είναι υπεύθυνα επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων.

Ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων απαιτεί όπως όλα τα προσωπικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται ή αποκαλύπτονται στα Εργαστήρια σε οποιαδήποτε µορφή, είτε ηλεκτρονικά, είτε γραπτά, είτε προφορικά, διατηρούνται δεόντως εµπιστευτικά. Τα Εργαστήρια επιπλέον ακολουθούν αυστηρής ποιότητας πρότυπα ελέγχου και διαχείρισης και ως εκ τούτου συµµορφώνονται µε το ISO 15189 standard (Medical laboratories –Requirements for quality and competence) (στο εξής το «Σύστηµα Διαχείρισης») και τoυ Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµου του 1988 (132/1988).

Αυτό συνεπάγεται ότι τα Εργαστήρια πληρούν τόσο τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας όσο και τις απαιτήσεις του συστήµατος διαχείρισης που είναι αναγκαίες για τη συνεχή παροχή ορθών αποτελεσµάτων, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών των πελατών διατηρείται ανά πάσα στιγµή.

Συλλογή Προσωπικών Δεδοµένων

Τα Εργαστήρια προσφέρουν υπηρεσίες Κλινικού Εργαστηρίου ως ορίζεται στον Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµου για τις οποίες χρειάζεται συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδοµένων. Όταν ζητείται παροχή Υπηρεσιών από τα Εργαστήρια, έγγραφο Εγγραφής και Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων (στο εξής η «Συγκατάθεση») θα συµπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον πελάτη ο οποίος θα αποκαλύπτει τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός τηλεφώνου ή/και τηλεομοιότυπου
Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση (email)
Αριθμός Ταυτότητας (για μελλοντική σύνδεση με το ΓεΣΥ)
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ή/και Ασφάλεια
Θεράποντας ιατρός ή/και νοσηλευτήριο
Τρέχουσες θεραπείες (φαρμακευτική αγωγή κλπ.)
Αποτελέσματα εξετάσεων
Με τη συµπλήρωση και υπογραφή της Συγκατάθεσης, ο πελάτης συγκατατίθεται στην συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση του βιολογικού δείγµατος του που δίδεται στα Εργαστήρια για σκοπούς παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου και των δεδοµένων και αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτές. Απαιτείται σαφής συγκατάθεση του πελάτη για την επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων αυτών πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών από τα Εργαστήρια.

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδοµένα

Αποκλειστικά µόνο µέλη του προσωπικού, εγγεγραµµένοι επαγγελµατίες υγείας που συνεργάζονται µε τα Εργαστήρια, εξουσιοδοτηµένοι παραλήπτες (στο εξής οι «Παραλήπτες») ως αναγράφονται στην Συγκατάθεση και όσοι µεταγενέστερα δηλωθούν ως εξουσιοδοτηµένοι παραλήπτες από τον πελάτη, έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα των πελατών και στα δεδοµένα των αναλύσεων.

Κάθε µέλος του προσωπικού των Εργαστηρίων υπογράφει Δήλωση Εχεµύθειας και τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης σε σχετικές διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης προσωπικών δεδοµένων. Νοείται ότι η Δήλωση Εχεµύθειας περιλαµβάνει άνευ όρων συµµόρφωση µε αυτή την πολιτική προστασίας κατά τη διάρκεια της εργοδότησης καθώς και κατόπιν αυτής. Κάθε συνεργάτης των Εργαστηρίων υπογράφει Δήλωση Εχεµύθειας. Νοείται ότι η Δήλωση Εχεµύθειας περιλαµβάνει άνευ όρων συµµόρφωση µε αυτή την πολιτική προστασίας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας καθώς και κατόπιν αυτής.

Εργαστήρια Παραποµπής

Τα Εργαστήρια, μεταξύ άλλων, προσφέρουν και ένα περιορισµένο πακέτο αποκλειστικών εξετάσεων που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν εσωτερικά. Αυτές οι εξετάσεις εποµένως ανατίθενται εξωτερικά σε Διαπιστευµένα Εργαστήρια Παραποµπής, τα οποία αξιολογούνται, εγκρίνονται και παρακολουθούνται προσεκτικά από τα Εργαστήρια µέσω της διαδικασίας ελέγχου των Εργαστηρίων Παραποµπής, η οποία περιλαµβάνει την ρητή διαβεβαίωση των Εργαστηρίων Παραποµπής όπως συµµορφώνονται µε την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προσωπικών Δεδοµένων ή µε µια ισοδύναµη πολιτική απορρήτου και µε την ασφαλή αποθήκευση των δεδοµένων. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται για την εξέταση µπορεί να αποκαλυφθούν, µεταφερθούν και να αποθηκευτούν στο Εργαστήριο Παραποµπής. Επιπρόσθετα, τα Εργαστήρια µπορούν να αναθέσουν προσωρινά σε Εργαστήρια Παραποµπής συγκεκριµένες αναλύσεις εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων. Η Συγκατάθεση του πελάτη που αποκτήθηκε πριν από την παροχή Υπηρεσιών συµπεριλαµβάνει και την ως άνω ανάθεση των προσωπικών δεδοµένων τα οποία αναγράφονται σε αυτήν καθώς και τα βιολογικά δείγµατα και τα δεδοµένα και αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τις παρεχόµενες υπηρεσίες των Εργαστηρίων Παραποµπής εάν καταστεί αναγκαίο ως ανωτέρω.

Αναφορά και Κοινή Χρήση Δεδοµένων Αναλύσεων

Ο πελάτης επιλέγει το µέσο αναφοράς των δεδοµένων των αναλύσεων σε αυτόν ή στους εξουσιοδοτηµένους παραλήπτες µέσω της Συγκατάθεσης. Για να εξασφαλίσουν την ιδιωτικότητα των πελατών, τα Εργαστήρια δεν αποκαλύπτουν σε οιονδήποτε ο οποίος δεν συµπεριλαµβάνεται στους εξουσιοδοτηµένους παραλήπτες ως αναγράφονται στην Συγκατάθεση ή όσους µεταγενέστερα δηλωθούν ως εξουσιοδοτηµένοι παραλήπτες από τον πελάτη. Τα Εργαστήρια θα αποκαλύψουν τα δεδοµένα των αναλύσεων µόνο εάν απαιτείται για σκοπούς συµµόρφωσης µε το νόµο. Για τα αποτελέσµατα ορισµένων εξετάσεων, µπορεί να χρειαστεί ειδική συµβουλευτική. Τα Εργαστήρια διατηρούν το δικαίωµα όπως κοινοποιούν δεδοµένα και αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών µε σοβαρές συνέπειες για τον πελάτη απευθείας σε γενικό ιατρό ή στον ιατρό του πελάτη ώστε να έχει την ευκαιρία να παρέχει επαρκή συµβουλευτική πριν από την αναφορά των δεδοµένων των αναλύσεων στον πελάτη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αποκάλυψη γίνεται µε τη γραπτή εξουσιοδότηση του πελάτη µόνο σε γενικό ιατρό ή στον ιατρό του πελάτη.

Διατήρηση

Τα Εργαστήρια υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών για λόγους ανιχνευσιµότητας και νοµικής ευθύνης για τουλάχιστον 10 (δέκα) χρόνια από την ηµεροµηνία της εξέτασης, ενώ για τους ανήλικους η χρονική περίοδος διατήρησης ισχύει µέχρι να συµπληρώσουν το 18 (δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας τους συν τουλάχιστον δέκα χρόνια (δηλαδή µέχρι την ηλικία των 28 ετών). Τα δείγµατα ορού διατηρούνται µέχρι ένα µήνα. Μετά την πάροδο των χρονικών αυτών σηµείων αρχεία και δείγµατα καταστρέφονται κάτω από εµπιστευτικές συνθήκες.

Μέτρα ασφάλειας αρχείου

Σύστημα συναγερμού και πυρόσβεσης
Φυσικός έλεγχος πρόσβασης στα αρχεία
Κωδικοί πρόσβασης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στα συστήματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία
Firewall και anti-virus
Μάρκετινγκ

Ο πελάτης µέσω της Συγκατάθεσης έχει την δυνατότητα να επιλέξει κατα πόσο τα στοιχεία επικοινωνίας του θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την αποστολή σε αυτόν ενημέρωσης & ανακοινώσεων όπως, παροχή πληροφοριών ή άλλων υπηρεσιών σε αυτόν σχετικών µε την υγεία που µπορεί να ενδιαφέρουν τον πελάτη, υπενθυµίσεις προς αυτόν για νέο ραντεβού για έλεγχο υγείας και έρευνες για βελτίωση της ποιότητας (µε επίκεντρο πάντα τον πελάτη) και για σκοπούς µάρκετινγκ. Οι έρευνες µπορούν κατά την κρίση του πελάτη να συµπληρώνονται και ανώνυµα.

Ανώνυµα Βιολογικά Δείγµατα

Τα Εργαστήρια θα απαιτήσουν τη συγκεκριµένη συγκατάθεση του πελάτη για τη διατήρηση, χρήση και διεκπεραίωση ανώνυµων δειγµάτων αναλύσεων/δεδοµένων µε σκοπό την εκτέλεση: δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας και επικύρωση διαδικασίας/δοκιµής και εκπαίδευσης.

Ιστότοπος

Η αλληλογραφία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θα διατηρείται ώστε να επιτρέπεται µετέπειτα επικοινωνία και για σκοπούς µάρκετινγκ υπό τους όρους που παρατίθενται στην παράγραφο ‘‘Μάρκετινγκ’’ της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προσωπικών Δεδοµένων.

Η ιστοσελίδα των Εργαστηρίων www.chem-lab.com.cy κάνει χρήση τεχνολογίας cookie. Ένα cookie είναι ένα µικρό αρχείο κειµένου που µία ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή σε µια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε µία ιστοσελίδα. Συλλέγουµε συγκεκριµένες συγκεντρωτικές και µη προσωπικές πληροφορίες µέσω ποικίλων τεχνολογιών όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.chem-lab.com.cy

Οι συγκεντρωτικές και µη προσωπικές πληροφορίες δεν σχετίζονται µε έναν µοναδικό επισκέπτη. Αποκαλύπτουν στοιχεία όπως για παράδειγµα πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφθηκαν, κάτι που εντοπίζεται µη εξαντλητικά µέσω του Google Analytics. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, µπορούµε να µάθουµε πως να προσαρµόζουµε καλύτερα την ιστοσελίδα µας στους επισκέπτες µας και να κάνουµε την ιστοσελίδα µας να λειτουργεί καλύτερα για αυτούς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, αλλά αυτό ίσως να εµποδίσει τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας µας.

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσµους προς άλλες ιστοσελίδες και τα Εργαστήρια δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόµενο ή τις πρακτικές απορρήτου των εξωτερικών ιστοσελίδων. Τα Εργαστήρια συλλέγουν πληροφορίες που δεν χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό ή την επικοινωνία µε έναν πελάτη. Συλλέγονται πληροφορίες όπως διευθύνσεις IP, διάρκεια περιήγησης, ώρα/ηµεροµηνία, ενέργειες και µοτίβα κλπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση της προέλευσης των επισκεπτών και για βελτίωση του σχεδιασµού και της χρήσης της ιστοσελίδας. Τα Εργαστήρια µπορούν να µοιράζονται αυτά τα δεδοµένα µε αξιόπιστα τρίτα µέρη µόνο για σκοπούς µάρκετινγκ υπό τους όρους που παρατίθενται στην παράγραφο ‘‘Μάρκετινγκ’’ της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προσωπικών Δεδοµένων.

Δικαίωµα Πρόσβασης των Πελατών, Τροποποιήσεις και Καταγγελίες

Ο πελάτης µπορεί να ενηµερώσει τα Εργαστήρια για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά του δεδοµένα οι οποίες θα τροποποιηθούν αναλόγως. Οι πελάτες έχουν δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδοµένων. Ο πελάτης µπορεί να υποβάλει γραπτό αίτηµα στα Εργαστήρια για να ενηµερωθεί για τα προσωπικά του δεδοµένα και αναφορικά µε τα δεδοµένα των αναλύσεων να τα ελέγξει ή να τα αφαιρέσει ή να ενηµερωθεί. Όταν επικοινωνείτε µε τα Εργαστήρια για να ρωτήσετε πληροφορίες που σχετίζονται µε τα προσωπικά σας δεδοµένα, ενδέχεται να ζητηθεί από τα Εργαστήρια να προσδιορίσετε το ποιοί είστε.

Αυτό βοηθά στην προστασία των πληροφοριών σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας επικοινωνώντας µαζί µε τα Εργαστήρια στο +357 22673055, ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο info@chem-lab.com.cy ή µέσω φαξ στο +357 22675750. Εάν έχετε κάποιο παράπονο και/ή επιθυµία σχετικά µε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα Εργαστήρια για τη συντοµότερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Τα Εργαστήρια σας βεβαιώνουν ότι όλα τα παράπονα που λαµβάνονται θα διερευνώνται πλήρως.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε τη δυνατότητα και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία βάσει της οποίας έγινε η συγκατάθεση σας πριν από την απόσυρσή της.

Αλλαγές Πολιτικής

Τα Εργαστήρια διατηρούν το δικαίωµα να προβούν σε τροποποίηση της Δήλωσης Πολιτικής Προσωπικών Δεδοµένων ανά πάσα στιγµή. Ωστόσο, τυχόν τροποποιηµένες Δηλώσεις Πολιτικής Προσωπικών Δεδοµένων δεν επηρεάζουν τη συµµόρφωση µε τους Περί Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµους του 2001-2012 και µε το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων 2018 και το ισχύον πρότυπο ISO 15189 ανωτέρω.

Ο πελάτης έχει 30 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα των Εργαστηρίων, να ανακαλέσει την Συγκατάθεση εάν δεν συµφωνεί µε τις ως προαναφερόµενες αλλαγές.

Translate »