Έλεγχος ποιότητας

Το εργαστήριο μας διενεργεί καθημερινά ενδοεργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας και συμμετέχει επίσης σε εθνικά και διεθνή συστήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.

ΕΣΕΑΠ

Από τις αρχές του 1996, το Εργαστήριο μας συμμετέχει στο Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας Αποτελεσμάτων (ΕΣΕΑΠ) στην Κλινική Χημεία – Κλινική Βιοχημεία και από τις αρχές του 2011 στο πρόγραμμα 15νθήμερου ελέγχου για τη Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c).

Το ΕΣΕΑΠ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως σκοπό τον έλεγχο, την παρακολούθηση, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των κλινικών/διαγνωστικών εργαστηρίων, τον εντοπισμό των αναλυτικών σφαλμάτων και τη σύγκριση και σύγκλιση των αναλυτικών επιδόσεων μεταξύ των ως άνω εργαστηρίων.

Για την επίτευξη των σκοπών του το ΕΣΕΑΠ παρέχει στα εργαστήρια Κλινικής Χημείας υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν πάνω από 300 εργαστήρια και συγκεκριμένα: (α) το σύνολο σχεδόν των εργαστηρίων των δημοσίων νοσοκομείων της Ελλάδας και (β) ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών εργαστηρίων. Μεταξύ αυτών συμμετέχουν και πάνω από 50 εργαστήρια από την Κύπρο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα κρατικά της νοσοκομεία μετά από απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης η οποία και καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής τους.

Στα συμμετέχοντα εργαστήρια αποστέλλονται μηνιαία, δύο διαφορετικής συγκεντρώσεως οροί ελέγχου (Α+Β), για τον προσδιορισμό 25 διαφορετικών βιοχημικών εξετάσεων (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερίνη, HDL-Χοληστερίνης, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη (Ολική & Άμεση), Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Αλκαλική φωσφατάση, Αμυλάση, SGOT, SGPT, γ-GT, CPK, LDH).

Μετά τον προσδιορισμό, τα εργαστήρια αποστέλλουν τα αποτελέσματα στο ΕΣΕΑΠ και στη συνέχεια το ΕΣΕΑΠ επεξεργάζεται στατιστικά τα αποτελέσματα και αποστέλλει τα σχετικά πορίσματα χωριστά σε κάθε εργαστήριο. Τα εργαστήρια παραλαμβάνουν τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων με τα πορίσματα της στατιστικής επεξεργασίας για αξιολόγηση. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα γενικά στατιστικά στοιχεία και τα πιο κάτω διαγράμματα:

  • 2 ιστογράμματα κατανομής αποτελεσμάτων
  • Διάγραμμα Youden
  • 2 διαγράμματα Levey-Jennings

Στο τέλος κάθε κύκλου αποστέλλεται η τελική αξιολόγηση (scoring system) για κάθε Εργαστήριο.

Αυτή η συγκεντρωτική εικόνα επιτρέπει σε κάθε Εργαστήριο τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της αξιοπιστίας τόσο του εργαστηριακού εξοπλισμού όσο και των αντιδραστηρίων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται, τον εντοπισμό των αναλυτικών σφαλμάτων και τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

RIQAS – RANDOX

IMMUNOASSAY PROGRAM:

Από το 2007 το Εργαστήριο μας συμμετέχει στον μηνιαίο εξωτερικό έλεγχο ποιότητας Ανοσοβιολογίας (Ορμονών – Δεικτών Καρκίνου) RIQAS (RQ 9130) της εταιρείας RANDOX.

Το πρόγραμμα είναι μηνιαίο και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται 53 διαφορετικές ανοσοβιολογικές εξετάσεις: (25-OH-Vitamin D, 17-OH-Progesterone, ACTH, a-Fetoprotein, Aldosterone, Amikacin, β-2 Microalbumin, C-Peptide, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, Carbamazepine, CEA, Cortisol, DHEA-S, Digoxin, Ferritin, Folic acid, FSH, Growth Hormone, β-hCG, Gentamycin, IgE, Insulin, LH, Oestradiol, Paracetamol, Parathyroid Hormone, Phenytoin, Progesterone, Prolactin, PSA, Free PSA, Free T3, T3, Free T4, T4, Testosterone, Theophylline, Thyroglobulin, TSH, Tobramycin, Valproic acid, Vitamin B12).

HAEMATOLOGY PROGRAM:

Από το 2010 το Εργαστήριο μας συμμετέχει στον μηνιαίο εξωτερικό έλεγχο ποιότητας Αιματολογίας RIQAS (RQ9118) της εταιρείας RANDOX.

Το πρόγραμμα είναι μηνιαίο και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι πιο κάτω αιματολογικές εξετάσεις: (Haemoglobin (Hb), Haematocrit (Hct), Mean Cell Volume (MCV), Mean Cell Haemoglobin (MCH), Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC), Platelets (PLT), Red Blood Cell (RBC), White Blood Cell (WBC), Mean Platelet Volume (MPV), Packed Cell Volume (PCV), Red Cell Distribution Width (RDW).

Έλεγχος και Καταγραφή Λοιμωδών Νοσημάτων:

Το Εργαστήριο συμμετέχει στον Ελεγχο και Καταγραφή των Λοιμωδών Νοσημάτων που διενεργούν οι Ιατρικές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Επιπρόσθετα, για τον έλεγχο ποιότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, στο Εργαστήριο μας διενεργούνται και τα πιο κάτω:

  • Αυστηρός και καθημερινός εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με τη χρήση πρότυπων ορών ελέγχου (quality control) αναγνωρισμένων οίκων.
  • Συνεχής τεχνική υποστήριξη, έλεγχος και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού.
  • Επαναληπτικές εξετάσεις δειγμάτων.
  • Διαρκής ενημέρωση και εκσυγχρονισμός.
  • Συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες.

Σύστημα Διαχείρισης Κλινικών Αποβλήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου (90(1)2001), του Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου (215/1/2002) και με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Κατηγορία 1801), τα Βιοϊατρικά και Κλινικά Εργαστήρια είναι “παραγωγοί” Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΑΜΧ) και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Για τον σκοπό αυτό το Εργαστήριο μας έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Medwaste Treatment για τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία των (ΕΙΑ – ΑΜΧ) στην Ειδική Μονάδα Επεξεργασίας Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων που διαθέτει η ως άνω εταιρεία.

Translate »